Algemene voorwaarden Barokspiegel.nl

Artikel 1 –Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd TWO PEOPLE ARTWORKS handelend onder de naam ‘Barokspiegel’ die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.

Artikel 2 –Identiteit van de ondernemer

Onder de ondernemer ‘Barokspiegel’ zoals gedefinieerd in artikel 1 wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze website als Two People Artworks V.O.F. verstaan. TWO PEOPLE ARTWORKS is gevestigd en houdt kantoor aan de Jeltewei 114,8622XV te Hommerts. Per e-mail te bereiken op [email protected]
Two People Artworks V.O.F.is ingeschreven in het handelsregister te Leeuwarden met KvK-nummer 01155664 en heeft BTW-nummer: NL8211666186B01.

Artikel 3 –Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 –Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De ondernemer maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten bieden. Maar aangezien de producten met de hand worden vervaardigd, zullen de geleverde producten iets afwijken van de foto’s op de website.
Ook het formaat kan door het handwerk afwijken met een marge van maximaal 5 cm aan iedere zijde. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aan
bod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich –binnen wettelijke kaders –op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6 –Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen aan te melden voor retour gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Na deze melding heeft klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.
3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk –in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 –Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 –Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Dit wordt per product vermeld door middel van: Dit is een maatwerk product aangegeven maten en kleuringen zijn informatief en gebaseerd op de meest voorkomende varianten.
Aanpassingen hierin zijn voor dit product mogelijk, voor meer informatie kunt u contact opnemen.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. a) Maatwerk producten die door de ondernemer in opdracht van de klant tot stand wordt gebracht, per stuk, met de hand wordt gemaakt en gekleurd;
 3. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 –Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op
afstand.

Artikel 11 –Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Aangezien de producten met de hand worden vervaardigd, zullen de geleverde producten iets afwijken van de foto’s op de website.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover
niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Als een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 - Bijlage Algemene Voorwaarden Barokspiegel.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online Two People Artworks online-winkels.
barokspiegel.nl is een handelsnaam van Two People Artworks

Cookies


 • Gebruik van onze website houdt in dat u cookies accepteert. Hiermee kunnen wij - voor u anoniem- bezoekgedrag in kaart brengen en de aanbiedingen hierdoor optimaliseren. Cookies verdwijnen automatisch van uw computer en kunnen/mogen geen persoonsgegevens uitwisselen met de provider.

Bestellen


 • Bestellingen kunnen op de site via de “boodschappentas” worden geplaatst.
  • Er is geen minimum bestelbedrag.
  • Two People Artworks neemt uw bestelling in behandeling nadat de order is geplaatst en betaald.

Prijzen


 • De prijzen als vermeld op de internetpagina zijn bindend. Deze prijzen zijn inclusief BTW, echter exclusief eventuele verzendkosten.
  • Two People Artworks behoudt zich het recht de prijzen tussentijds en zonder vooraankondiging aan te passen
  • Voor iedere levering wordt een vast bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn op de site vermeld.
  • U kunt de artikelen ook afhalen. In dat geval betaalt u geen verzendkosten.
  Levering
  • Al onze goederen worden bezorgd door NL Logistics, of Eigen Vervoer. Zodra de goederen beschikbaar zijn ontvangt u een e-mail met de geplande dag van bezorging door onze vervoerder.
  • Goederen dienen volledig betaald te zijn alvorens deze worden afgegeven.
  • Bodediensten leveren tot de voordeur op begane grond. Wanneer lift aanwezig: tot voordeur op etage. Indien de maten van de meubelen te groot zijn voor de lift, of wanneer er geen lift aanwezig is, dient u zelf voor transport naar boven te zorgen. Vrijwel alle producten worden in platte hanteerbare pakketten aangeleverd. U dient deze zelf af te monteren. Bezorging geschiedt tot voorbij de voordeur.
  • Buiten Nederland worden de kosten van verzenden in rekening gebracht volgens de op dat moment geldende tarieven van de desbetreffende vervoerder. De tarieven hiervoor kunnen van tevoren per e-mail opgevraagd worden.

Retourrecht


Als u niet geheel tevreden bent over de artikelen die u heeft ontvangen, dan kunt u uiteraard uw bestelling retourneren. Neem daarvoor contact met ons op. U krijgt van ons instructies voor het retourneren. Zodra de artikelen bij ons binnenkomen, wordt na controle het geld op uw rekening gestort.

Voorwaarden voor retourneren:


- Neem uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst contact met ons op om uw retour aan te melden;
- De transport- en/of handelingskosten van het retourneren of omruilen komen voor uw rekening;
- De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking retour te komen;
- Op maat geproduceerde producten worden niet teruggenomen.
Uitzonderingen zijn productiefouten, dan wordt een nieuw exemplaar geleverd.
- Voor artikelen die speciaal voor u zijn besteld, kunnen re stock kosten berekend worden .

Schademelding


 • Beschadigingen en breuk moeten binnen 3 dagen na levering per e-mail gemeld worden onder vermelding van ordernummer en omschrijving van de klacht.
  • Indien mogelijk een foto van de schade meezenden.
  • Wij informeren u per e-mail over de voortgang van de schade afwikkeling.
  Klachten of problemen
  • Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen na melding per e-mail.
  • Vermeld bij de klacht:
  * het ordernummer
  * uw contactgegevens tijdens kantooruren
  * gedetailleerde omschrijving van de klacht.
  * Indien mogelijk met een foto van de schade meezenden.
  • Stuur uw melding naar: [email protected]

Afwijkende afspraken


 • Afwijkende afspraken met Two People Artworks zijn alleen van toepassing wanneer deze schriftelijk door Two People Artworks zijn bevestigd.
  • De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Two People Artworks aangepast worden.

Toepasselijk recht


 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.